Polityka RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), informujemy, że:

  1. 1.     Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest Burmistrz Kcyni, zwany dalej: "Administratorem", z siedzibą w Kcyni, przy ul. Rynek 23, tel. 52 589 37 21, e-mail: iod@kcynia.pl.

  1. 2.     Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Ci na mocy Rozporządzenia.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia,

adres e-mail: iod@kcynia.pl.

Dane kontaktowe IOD dostępne są także na stronie internetowej Gminy Kcynia – www.kcynia.pl - w zakładce „RODO”.

  1. Informacja o wymogu podania danych i o ewentualnych konsekwencjach ich niepodania

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym/umownym/warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją odmowy podania danych będzie brak możliwości wypłaty nagrody Burmistrza Kcyni.

  1. 4.     Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu publikacji udostępnionego przez Ciebie materiału, którego jesteś właścicielem na stronie internetowej www.dzwiekowearchiwum.kcynia.pl  oraz w profilach DAK na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, Youtube)

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda.

  1. 5.     Informacja o odbiorcach danych

Dostęp do Twoich danych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Kcyni. Dane nie będą podlegały udostępnieniu stronom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

  1. 6.     Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  1. 7.     Informacja o okresie przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

  1. 8.     Informacja o przysługujących Ci prawach

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych, przysługuje Ci:

1)       prawo dostępu do danych osobowych,

2)       prawo do sprostowania danych,

3)       prawo do usunięcia danych osobowych – „prawo do bycia zapomnianym”,

4)       prawo do ograniczenia przetwarzania,

5)       prawo do przenoszenia danych,

6)       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania,

7)       prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy Rozporządzenia,

8)       prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w oparciu o zgodę , w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pamiętaj, że realizacja powyższych praw zależy od rodzaju sprawy, którą prowadzi Urząd, a  w szczególności od podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych (np. przepis prawa, Twoja zgoda).

Jeśli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne pamiętaj, że masz prawo skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych, do którego kontakt podaliśmy w punkcie 2 niniejszej informacji.